FAQ > บริหารการขาย

ฉันจะออกใบเสนอราคาได้อย่างไร ?


การออกใบเสนอราคา

       ระบบบริหารการขาย นอกจากช่วยติดตามการขายแล้วยังสามารถสร้างใบเสนอราคาแล้วพิมพ์ให้ลูกค้าได้รวมทั้งยังนำใบเสนอราคาไปบันทึกยอดได้อีกด้วย วิธีออกใบเสนอราคามีดั้งนี้

 

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> การขาย >> ใบเสนอราคา >> ออกใบเสนอราคา

 

2.    กรอกข้อมูลแล้ว กดปุ่มทำรายการ

3.    เลือกสินค้าให้เรียบร้อยแล้ว

 

4.    กดปุ่ม ออกใบเสนอราคา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่