FAQ > ค้าปลีก

ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้หรือไม่?


การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

          ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบได้ โดยจะมี 2 ช่องทางคือ

1. หลังจากออกใบเสร็จอย่างย่อทันที ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


     1. หลังจากคีย์ขายสินค้าแล้วในหน้าของการชำระเงินให้ติ๊กเลือก ออกใบกำกับภาษี

     2. กรอกข้อมูลของลูกค้า

2. ออกใบกำกับภาษีอย่างเต็มภายหลัง โดยมีขั้นตอนดังนี้


     1. คลิกที่เมนูค้าปลีก >> การขาย >> ใบกำกับภาษี >> ออกใบกำกับภาษี

 

     2. เลือกสาขา

     3. กรอกรหัสใบเสร็จ / ข้อมูลของลูกค้า

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่