FAQ > จัดซื้อ

ทำคำขอสั่งซื้อก่อนเปิด PO ได้หรือไม่?


การออกใบคำขอสั่งซื้อ

          การออกใบคำขอสั่งซื้อสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. คลิกจัดซื้อ >>  สั่งซื้อ >> คำขอสั่งซื้อ >> สร้างคำขอสั่งซื้อ

 

2. กรอกศูนย์สั่งซื้อ / รหัสสินค้า / จำนวนขอสั่ง และวันที่ต้องการสินค้า

หลังจากนั้นสามารถออก PO จากคำขอได้ที่

 


1. คลิกจัดซื้อ >> เอกสาร >> ใบสั่งซื้อจากคำขอ

2. กรอกศูนย์สั่งซื้อ / ผู้จำหน่ายสินค้า

 

3. เลือกรายการสินค้าที่สั่งซื้อ / กรอกจำนวนสินค้า

 

4. ออกใบสั่งซื้อ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่