FAQ > ก่อสร้าง

ถ้าต้องการเบิกวัสดุเกิน BOQ ที่กำหนดต้องทำอย่างไร ?


การเบิกวัสดุที่เกิน BOQ

การเบิกวัสดุของ ABSOLUTE มี 2 เมนู คือ

 

1. เบิกวัสดุตามงาน เมนูนี้จะใช้เบิกวัสดุตามที่กำหนด BOQ ไว้

2. เบิกวัสดุนอกงาน เป็นการเบิกวัสดุที่เกิน BOQ ที่กำหนดไว้ ซึ่งเมนูนี้จะเบิกวัสดุอะไรก็ได้ จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีกำหนด แต่จะถูกควบคุมด้วยการอนุมัติ และ ใบเบิกวัสดุนอกงานนี้จะมีเมนูให้ลงต้นทุนเพื่อระบุว่า วัสดุที่เบิกเกินนี้เป็นต้นทุนของบริษัท หรือ เป็นต้นทุนผู้รับเหมา ถ้าเป็นต้นทุนผู้รับเหมาระบบจำนำใบเบิกนอกงานไปรอหักเงินส่งงานจากผู้รับเหมาที่ระบบการเงิน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่