FAQ > ก่อสร้าง

ระบบก่อสร้าง ของ Absolute ช่วยบริหารจัดการอะไรได้บ้าง ?


ระบบก่อสร้างของ Absolute จะช่วยบริหารจัดการ 3 ส่วน หลักๆดังนี้

1.   ต้นทุน

      ข้อมูลพื้นฐานของระบบก่อสร้าง จะเก็บข้อมูล งวดงานแต่ละงวดที่ระบุค่าแรงก่อสร้างไว้ และ วัสดูที่ใช้ในแต่ละงานมีจำนวนเท่าไหร่ โดยการควบคุมคือ ตอนส่งงวดงานระบบจะดึงค่าแรงที่ระบุไว้มาส่งงาน และ ตอนเบิกวัสดุจะคุมไม่ให้เบิกเกินที่กำหนดไว้ใน BOQ ในระหว่างการก่อสร้างหรือจบงานสามารถเรียก Report ดูต้นทุนที่เกิดขึ้น ตามยูนิตนั้นๆได้

2.   คุณภาพ

      ในระบบก่อสร้างจะมีเมนูชื่อใบตรวจงาน ซึ่งใบนี้จะตัวระบุการตรวจคุณภาพแต่ละงานจาก QC ถ้า QC ให้ผ่านงานถึงจะถูกนำไปออกใบส่งงานเพื่อรับทำจ่ายได้ ถ้าไม่ผ่านจะไม่มีงานนนั้นๆให้เลือกตอนออกใบส่งงานจนกว่าจะไปทำการแก้ไขงานแล้วให้ QC ตรวจใหม่ 

3.   เวลา

      ตอนกำหนดงวดงานที่ข้อมูลพื้นฐานของระบบก่อสร้างจะให้ระบุวันที่จะเริ่ม/สิ้นสุด เมื่อจบงานสามารถไปเรียก Report ดูวันที่เริ่มทำงานจริง และ วันที่สิ้นสุดจริงเพื่อเปรียบเทียบได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่