FAQ > ก่อสร้าง

ทำไมฉันออกใบสั่งงานไม่ได้ ?


การออกเอกสารสั่งงาน

        ก่อนที่จะออกใบสั่งงานได้ เราต้องไปใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเช่น โครงการ, ยูนิต, งวดงานก่อสร้าง, ผู้รับเหมา เมื่อมีข้อมูลครบแล้ววิธีสร้างใบสั่งงานมีขั้นตอนดังนี้

 

1. เข้าไปที่ระบบก่อสร้าง >> ก่อสร้าง >> ใบสั่งงาน >> สั่งงาน

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบแล้วกดทำรายการ

3. เลือกงานที่ต้องการสั่ง ( ถ้าหางานไม่เจอ ต้องเช็คว่างานถูกสั่งไปแล้วหรือยัง หรือ หมวดงานที่สั่งตรงกับหมวดงานที่ผู้รับงานอยู่หรือไม่ )

4. กดปุ่มออกใบสั่งงาน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่