FAQ > ค้าส่ง

เอกสารในระบบค้าส่งมีอะไรบ้าง?


เอกสารในระบบค้าส่ง

          ระบบค้าส่งมี 5 เอกสาร ซึ่งจะเรียงลำดับในการใช้งานดังนี้

1. ใบรับสั่งซื้อ (RO) สำหรับรับรายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า่

2. ใบส่งสินค้า (DO) สำหรับตัดสต็อก และส่งสินค้าให้ลูกค้า

3. ใบคืนสินค้า (RT) สำหรับคืนสต็อกของสินค้ากลับเข้าคลังสินค้า

4. ใบกำกับภาษี (WT) สำหรับออกใบกำกับภาษีขายให้ลูกค้า

5. ใบเสร็จรับเงิน (WR) สำหรับออกใบเสร็จหลังงการชำระเงินของลูกค้า


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่