FAQ > บริหารการขาย

การติดตามการขายคืออะไร ?


การสร้างการติดตามการขาย

       การติดตามการขายคือการสร้างเรื่องที่ติดการติดตามของลูกค้าโดยระบบจะมีการให้บันทึกวันเวลาเพื่อแจ้งเตือนให้ติดตามลูกค้า รวมถึงเก็บประวัติไว้เรียกดูข้อมูลภายหลังได้ วิธีการติดตามมีดังนี้

 

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> การขาย >> ติดตามการขาย >> สร้างการติดตามการขาย

 

2.    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.    กดปุ่มบันทึก


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่