FAQ > บริหารการขาย

ฉันต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้าทำอย่างไร ?


การแก้ไขข้อมูลลูกค้า

         เมื่อเราสร้างลูกค้าแล้วอาจมีการแก้ไข หรือ เพิ่มข้อมูลลูกค้าในภายหลัง โดยระบบบริหารการขายจะมีเมนูแก้ไขข้อมูลลูกค้าโดยมีวิธีดังนี้

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> ลูกค้า >> ลูกค้า

 

2.    ค้นหาลูกค้าที่ต้องการแก้ไข >> กดปุ่มแก้ไข

 

3.    แก้ไขข้อมูลลูกค้า

 

4.    กดปุ่มบันทึก


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่