FAQ > ก่อสร้าง

ภายในงวดงานสามารถเปลี่ยนผู้รับเหมาได้หรือไม่?


การเปลี่ยนผู้รับเหมาภายในงวดงาน

       การที่ในงวดงานนึงมีการส่งงานได้หลายงวด( ส่งเป็น %) อาจเกิดกรณีผู้รับงานทำงานไม่จบงานทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้รับงานเข้ามา ซึ่งกรณีนี้ระบบก่อสร้างของ ABSOLUTE สามารถทำได้ โดยระบบจะจำ % งานของผู้รับงานแรกที่ส่งไว้เพื่อให้รู้ว่าเหลือ % งานเท่าไหร่ที่จะสั่งให้ผู้รับงานที่มาแทน การเปลี่ยนผู้รับเหมาภายในงวดงานมีวิธีทำดังนี้

1.   เข้าไปที่ระบบก่อสร้าง >> ก่อสร้าง >> ใบสั่งงาน >> เปลี่ยนผู้รับเหมา

 

2.   กรอกข้อมูล และ ชื่อผู้รับงานใหม่

3.   กดปุ่มทำรายการ แล้วเลือกงานที่จะเปลี่ยนผู้รับเหมา (***งานที่จะเปลี่ยนผู้รับเหมาได้ต้องเป็นงานที่เคยส่งงานเป็น % แล้วแต่ยังไม่ครบ 100 %)

4.   กดปุ่มยืนยัน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่