FAQ > ค้าส่ง

ดูประวัติการออกเอกสารอย่างไร?


การดูประวัติ

          การดูประวัติของการออกเอกสารต่างๆ ในระบบสามารถดูได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกค้าส่ง >> ประวัติ >> ใบรับสั่งซื้อ

2. กรอกรหัสเอกสาร

3. คลิกค้นหา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่