FAQ > คลังสินค้า

สร้างหมวดสินค้าอย่างไร?


การสร้างหมวดสินค้า

          การสร้างหมวดของสินค้านั้นเป็นการจัดกลุ่มให้กับสินค้า เพื่อที่จะดูรายงานหรือจัดตั้งโปรโมชั่นได้สะดวกมากขึ้น หมวดสินค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ ประเภทหมวด และหมวดสินค้า โดยมีวิธีสร้างดังนี้


1. กดคลังสินค้า >> สินค้าและหมวด >> หมวดสินค้า

 


2. กดสร้างหมวดสินค้า

3. กรอกชื่อหมวด / ประเภทหมวด

 

 

 

 

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่